Παρουσίαση Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για το σχολικό έτος 2022

2021-2022- ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-9

 

2021-2022- ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Είναι ένα Θεματικό Δίκτυο οκτακοσίων (800+) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αδειοδοτημένο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Αν. Μακεδονίας κ Θράκης και με Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω ΠΕΚΕΣ των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των 1ο  κ 2ο  ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου, 2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου, 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2014 μέχρι σήμερα, είναι εθελοντικό, μη χρηματοδοτούμενο και την επιστημονική ευθύνη, υποστήριξη και το συντονισμό, υλοποιούν εκατόν είκοσι (120) στελέχη της εκπαίδευσης, (πρώην Σχολικοί Σύμβουλοι Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αλλά και εκπαιδευτικοί  με αυξημένα τυπικά προσόντα στις ΤΠΕ).

Στόχος

Στοχεύει στην ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στη βιωματική εκπαίδευση με ενεργητική συμμετοχή των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκειας φοίτησης στην Προσχολική, Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση σε σύμπλευση με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, αλλά και των γονέων τους, για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, είδη, τρόπους και πρακτικές πρόληψης  κινδύνων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες και φαινόμενα.

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 1. Δραστηριοποιείται ενδοσχολικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων (Ευέλικτη ζώνη, Διαθεματικά, Θεματική εβδομάδα, πρότζεκτ).
 2. Υλοποιείται σε όλη την Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημόσιων σχολείων κατόπιν αδειοδότησης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.
 3. Υποστηρίζει την βιωματική μάθηση και την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών/τριων καθώς και την συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές  για την υλοποίηση δράσεων όλο το σχολικό έτος
 4. Συντονίζεται & υποστηρίζεται από επιστήμονες, στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα στη χρήση ΤΠΕ και Διαδικτύου
 5. Όλα τα παραδοτέα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δικτύου στη θέση που έχει κάθε σχολείο με τα ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικών και μαθητών.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ από τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 1. Ατομικά με την τάξη τους
 2. Συνεργατικά με άλλες ειδικότητες στην ίδια σχολική μονάδα
 3. Συνεργατικά με άλλες σχολικές μονάδες του Δικτύου
 4. Σε συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning με το οποίο έχει υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

 1. Παιχνίδι ρόλων με στόχο την ενσυναίσθηση
 2. Μικρά βίντεο με μαθητές με μηνύματα για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου
 3. Θεατρικά δρώμενα με μαθητές σε σχέση με εθισμό και εκφοβισμό μέσω Διαδικτύου
 4. Έρευνες σε γονείς και μαθητές/τριες για χρήση Διαδικτύου και συσκευών
 5. Έκδοση φυλλαδίων με οδηγίες ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου για τους συμμαθητές τους
 6. Έρευνες σχεδιασμός και έκδοση πολυμεσικών βιβλίων με απλές οδηγίες για μαθητές και γονείς σχετικά με την  ασφαλή χρήση  μέσων  κοινωνικής δικτύωσης
 7. Δημιουργία κολάζ και αφισών που αναρτώνται στις σχολικές αίθουσες και ιστοσελίδες
 8. Ταινίες μικρού μήκους με έμφαση στον εκφοβισμό μέσω Διαδικτύου
 9. Δημιουργία παιδικών παραμυθιών με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 10. Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ από τους μαθητές/τριες σχετικά με θέματα του Διαδικτύου
 11. Μουσικές δημιουργίες με μαθητές σχετικά με το πεδίο

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 • Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε κοινότητες μάθησης και ενημέρωσης σε θέματα Διαδικτύου
 • Συνεργασία σχολικών μονάδων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα
 • Ελαχιστοποίηση φαινομένων εκφοβισμού μέσω Διαδικτύου
 • Η σχολική μονάδα γίνεται επιμορφωτικός και υποστηρικτικός κόμβος σε θέματα Διαδικτύου σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς
 • Γίνεται διάχυση των δράσεων μέσω των σχολικών ιστοσελίδων

ΕκπαιδευτιΚΟΙ

 • Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τεχνογνωσία μέσω επιμορφώσεων (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, είδη, τρόπους και πρακτικές πρόληψης κινδύνων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες και φαινόμενα.
 • Οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν δράσεις όλο το σχολικό έτος με τους μαθητές τους δίνοντας έμφαση στη χρήση παιδαγωγικών εργαλείων και την ενσυναίσθηση
 • ΟΙ εκπαιδευτικοί υλοποιούν σε συνεργασία με Πρεσβευτές του Δικτύου επιμορφωτικές δράσεις στους γονείς των συμμετεχόντων μαθητών
 • Συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών με ειδικούς στο πεδίο που οδηγούν σε συνεργατικές δράσεις με τους μαθητές τους

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

 • Οι μαθητές ερευνούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις, όλο το σχολικό έτος, μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, είτε μαζί με τον εκπαιδευτικό, είτε με άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών είτε συνεργατικά με άλλα σχολεία του Δικτύου
 • ΟΙ ίδιοι οι μαθητές/τριες γίνονται μικροί επιμορφωτές των γονέων τους σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών
 • Ελαχιστοποιούνται θέματα εξάρτησης στη χρήση του Διαδικτύου και φαινόμενα εκφοβισμού μέσω αυτού
 • Αλλάζουν στάσεις ως προς τη χρήση του Διαδικτύου αντιμετωπίζοντάς το σαν εργαλείο μάθησης και πληροφόρησης και όχι αποκλειστικά για διασκέδαση και εθισμό

●       ΓΟΝΕΙΣ

 • Αποκτούν γνώσεις για την ασφαλή χρήση κινητών συσκευών και του Διαδικτύου
 • Μπορούν μέσω των γνώσεων που αποκτούν αλλά και της συνεχούς υποστήριξης να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους της αλόγιστης χρήσης του Διαδικτύου αλλά και να  μπορούν να επιλύσουν συμπεριφοράς εξαιτίας του
 • Μπορούν να συνεργαστούν με ειδικούς για την παροχή γνώσεων σε παιδιά μικρότερης ηλικίας έτσι ώστε πριν να έρθουν στο σχολείο να μην είναι εθισμένα σε μια οθόνη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ στις ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας κ Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕΚΕΣ
Κεντρική Μακεδονία 1ο, 2ο, 3ο ,4ο  ΠΕΚΕΣ
Δυτική Ελλάδα ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Κρήτη ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Αττικής 3ο ΠΕΚΕΣ
Νοτίου Αιγαίου 1ο  και  2ο ΠΕΚΕΣ
Βορείου Αιγαίου 2ο ΠΕΚΕΣ
Θεσσαλίας ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Συμβολή στην ένταξη της θεματικής ενότητας, “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”, στο πρόγραμμα σπουδών-διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο, από το  2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας κ Θρησκευμάτων με αριθμό  πρωτοκόλλου : Φ20/1835/222136/Δ1 και σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 46/24-11-2016 Δ.Σ.).

 

Συμβολή στην ένταξη της θεματικής ενότητας “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”, στο πρόγραμμα σπουδών-διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας, στις δομές προσφύγων από το  2016-17 για το μαθησιακό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας κ Θρησκευμάτων με  αριθμό πρωτοκόλλου  Φ20/1547/222995/Δ1 και σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 40/06-10-2016 Δ.Σ.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περισσότερες από τετρακόσιες (400) εργασίες συμμετεχόντων σχολικών μονάδων έχουν υλοποιηθεί και αναρτηθεί (αφού ελέγχθηκαν για προσωπικά δεδομένα και ακατάλληλο περιεχόμενο),   στην ιστοσελίδα του Δικτύου, στη θέση που έχει κάθε σχολική μονάδα, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και Πρεσβευτών, για διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Πληροφορίες για το Δίκτυο, στοιχεία επικοινωνίας και όλες οι εργασίες,  μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση:  http://isecurenet.sch.gr/portal/

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6627